Generalforsamling torsdag 12. november kl. 16.30 via Teams

Hvis du tilmelder dig senest d. 23. oktober og i din tilmelding skriver din hjemadresse og dit mobilnummer, vil du modtage en lille overraskelse fra foreningen, som du kan nyde under generalforsamlingen. Du skal selv hente din pakke på et udleveringssted i nærheden i din bopæl. Din deltagelse i generalforsamlingen forudsætter selvfølgelig, at du har betalt dit kontingent. Så har du glemt det, kan du stadig nå det. 

Hvis du ikke vil modtage overraskelsen, vil vi gerne have din tilmelding senest d. 10. november 2020, så vi kan få styr på indkaldelserne via teams. 

Inden generalforsamlingen, nærmere bestemt kl. 15.45 i mødet på Teams, vil der være et oplæg ved Lotte Berthelsen – Adfærdsrådgiver fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som vil fortælle om forbrugeradfærd og om hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blandt andet laver laboratorieforsøg for at kunne klæde beslutningstagerne på til at træffe de rigtige beslutninger. Hendes eksempler vil dække fagene bredt. 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet  
 4. forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
 5. Forslag fra bestyrelsen: 
 6. Vedtægtsændringer – (se de gældende vedtægter her – https://droef.dk/vedtaegter/
 7. I paragraf 3 ændres driftsøkonomiske til merkantile
 8. I paragraf 5 – i første linje slettes teksten: ”således at medlemmer er på valg ved hver ordinær generalforsamling”
 9. I paragraf 6 – i første afsnit slettes teksten ” senest 14 dage efter regnskabsårets udløb” og følgende tilføjes ”senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb”
 10. I paragraf 8 skal midler ved en evt. opløsning af foreningen tilfalde andre end Handelsskolernes Lærerforening – vi foreslår medlemmerne ved foreningens opløsning. 
 11. Fastsættelse af kontingent for næste skoleår 
  Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Charlotte Møller Jensen (ønsker ikke genvalg), Helle Villum Christensen (ønsker ikke genvalg) og Lene Bisgaard Larsen (ønsker genvalg) 
 12. Valg af 2 revisorer
 13. Valg af 1 revisorsuppleant
 14. Eventuelt  

Sager som ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden på cmje@fhavnhs.dk i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

FORMÅL

Driftsøkonomisk Forening har til formål at virke som interesseorganisation for lærere, der underviser i driftsøkonomiske fag.

Medlemmer

Driftsøkonomisk Forening har medlemmer fordelt på især de gymnasiale og merkantile ungdomsuddannelser.

Faglig opdatering

På kurserne i Driftsøkonomisk Forening kan du hente inspiration og faglig opdatering rettet direkte mod din undervisning

Faglige samarbejder

Driftsøkonomisk Forening gør sin indflydelse gældende i relevante faglige fora og i Pædagogisk Samarbejdsudvalg. Vi er således med til at præge udviklingen inden for vores fag.

Scroll to Top