VEDTÆGTER

 • 1.

  Foreningens navn er DRIFTSØKONOMISK FORENING, forening af undervisere i afsætning og virksomhedsøkonomi med tilhørende fagfamilier.
 • 2.

  Foreningens formål er: at medvirke til, at foreningens medlemmer vedligeholder og udbygger deres uddannelse inden for de pågældende fagområder at være rådgivende over for forhandlingsberettigede organisationerat formidle og udbygge kontakten til lignende organisationer inden for andre skoleområder, til de øvrige fagområder inden for det gymnasiale område samt til erhvervslivet og dets organisationerat medvirke til en stadig forbedring og ajourføring af det faglige og pædagogiske indhold i de pågældende fagområder i takt med udviklingen i erhvervslivet.​
 • 3.

  Som medlemmer kan optages alle, der underviser ved de gymnasiale uddannelser i et af de driftsøkonomiske fagområder. Andre interesserede kan optages efter bestyrelsens bestemmelse.
 • 4.

  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af året. Indkaldelse sker ved mindst 3 ugers varsel ved skrivelse til de enkelte medlemmer. Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet 4. Evt. forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 5. Fastsættelse af kontingent for næste skoleår 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 2 revisorer 8. Valg af 1 revisorsuppleant 9. Eventuelle sager som ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.Bestyrelsen kan med et varsel på 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Såfremt 50% af foreningens medlemmer ønsker afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde hertil senest 4 uger efter, at begæring herom er kommet formanden i hænde.
 • 5.

  Bestyrelsen består mindst af 6 medlemmer, der vælges for en 3-årig periode, således at medlemmer er på valg ved hver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Om fornødent kan bestyrelsen supplere sig selv. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes af formand og kasserer alene eller i forening.
 • 6.

  Foreningens regnskabsår går fra 1. august til 31. juli. Regnskabet med bilag stilles til rådighed for revisorerne senest 14 dage efter regnskabsårets udløb. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
 • 7.

  Ændringer i disse love kan ske, såfremt der på en generalforsamling er afgivet dobbelt så mange stemmer for som imod et fremsat ændringsforslag.
 • 8.

  Foreningens opløsning kan kun vedtages, når en generalforsamling har vedtaget at sende spørgsmålet herom til urafstemning hos foreningens medlemmer og mindst 5/6 af de afgivne stemmer går ind herfor. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder foreningens midler Handelsskolernes Lærerforening.
 • Ændring af § 1 er vedtaget på ordinær generalforsamling 31. oktober 1997.
  Ændring af § 6 er vedtaget på ordinær generalforsamling 6. november 2003.
  Ændring af § 1-5 er vedtaget på ordinær generalforsamling 6. november 2014.

BESTYRELSEN

Find kontaktoplysninger til medlemmer i bestyrelsen.

HANDELSBETINGELSER

Læs om foreningens handelsbetingelser her.

FORMÅL

Driftsøkonomisk Forening har til formål at virke som interesseorganisation for lærere, der underviser i driftsøkonomiske fag ved Handelsgymnasiet (hhx), Erhvervsskoler (eux) og Akademierne (AE).

Medlemmer

Driftsøkonomisk Forening har medlemmer fordelt på især de gymnasiale og merkantile ungdomsuddannelser.

Faglig opdatering

På kurserne i Driftsøkonomisk Forening kan du hente inspiration og faglig opdatering rettet direkte mod din undervisning

Faglige samarbejder

Driftsøkonomisk Forening gør sin indflydelse gældende i relevante faglige fora og i Pædagogisk Samarbejdsudvalg. Vi er således med til at præge udviklingen inden for vores fag.

Scroll to Top